gtag('config', 'AW-775140375');
giam gia -50%
khong kich hoat Acc #3447 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc3447

400.000đ 200.000đ

Tướng: 50

Trang phục: 54

Vàng: 4400

Điểm ngọc: 90

Chưa Xác Định

giam gia -50%
khong kich hoat Acc #3441 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc3441

100.000đ 50.000đ

Tướng: 34

Trang phục: 22

Vàng: 4000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

giam gia -50%
khong kich hoat Acc #3448 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc3448

200.000đ 100.000đ

Tướng: 40

Trang phục: 45

Vàng: 16000

Điểm ngọc: 90

Chưa Xác Định

giam gia -50%
khong kich hoat Acc #3437 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc3437

100.000đ 50.000đ

Tướng: 21

Trang phục: 12

Vàng: 7000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

giam gia -50%
khong kich hoat Acc #3408 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc3408

400.000đ 200.000đ

Tướng: 57

Trang phục: 76

Vàng: 1900

Điểm ngọc: 90

Đồng

giam gia -50%
khong kich hoat Acc #3429 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc3429

100.000đ 50.000đ

Tướng: 40

Trang phục: 36

Vàng: 0

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

giam gia -50%
khong kich hoat Acc #3449 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc3449

200.000đ 100.000đ

Tướng: 49

Trang phục: 43

Vàng: 16000

Điểm ngọc: 90

Chưa Xác Định

giam gia -50%
khong kich hoat Acc #3442 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc3442

100.000đ 50.000đ

Tướng: 32

Trang phục: 34

Vàng: 12000

Điểm ngọc: 90

Chưa Xác Định

giam gia -50%
khong kich hoat Acc #3432 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc3432

400.000đ 200.000đ

Tướng: 43

Trang phục: 67

Vàng: 600

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

giam gia -75%
khong kich hoat Acc #3444 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc3444

200.000đ 50.000đ

Tướng: 31

Trang phục: 41

Vàng: 10000

Điểm ngọc: 90

Cao Thủ

khong kich hoat Acc #3431 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc3431

100.000đ

Tướng: 36

Trang phục: 44

Vàng: 4500

Điểm ngọc: 0

Kim Cương

giam gia -50%
khong kich hoat Acc #3430 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc3430

200.000đ 100.000đ

Tướng: 32

Trang phục: 37

Vàng: 1200

Điểm ngọc: 90

Đồng

giam gia -50%
khong kich hoat Acc #3439 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc3439

400.000đ 200.000đ

Tướng: 52

Trang phục: 74

Vàng: 4000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

giam gia -50%
khong kich hoat Acc #3436 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc3436

200.000đ 100.000đ

Tướng: 32

Trang phục: 30

Vàng: 3000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

giam gia -50%
khong kich hoat Acc #3450 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc3450

2.000.000đ 1.000.000đ

Tướng: 96

Trang phục: 268

Vàng: 16000

Điểm ngọc: 90

Chưa Xác Định

giam gia -50%
khong kich hoat Acc #3446 - Acc Trắng Thông Tin
mua acc3446

1.000.000đ 500.000đ

Tướng: 83

Trang phục: 130

Vàng: 6000

Điểm ngọc: 90

Cao Thủ