khong kich hoat Acc #3431 - Shop Liên Quân
mua acc3431

100.000đ

Tướng: 36

Trang phục: 44

Vàng: 4500

Điểm ngọc: 0

Kim Cương

giam gia -50%
khong kich hoat Acc #3404 - Shop Liên Quân
mua acc3404

200.000đ 100.000đ

Tướng: 32

Trang phục: 49

Vàng:

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

khong kich hoat Acc #3412 - Shop Liên Quân
mua acc3412

100.000đ

Tướng: 50

Trang phục: 33

Vàng: 1700

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

giam gia -50%
khong kich hoat Acc #3434 - Shop Liên Quân
mua acc3434

1.000.000đ 500.000đ

Tướng: 76

Trang phục: 95

Vàng: 4000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

giam gia -50%
khong kich hoat Acc #3435 - Shop Liên Quân
mua acc3435

300.000đ 150.000đ

Tướng: 43

Trang phục: 51

Vàng: 1200

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

khong kich hoat Acc #3417 - Shop Liên Quân
mua acc3417

50.000đ

Tướng: 30

Trang phục: 25

Vàng: 5200

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

giam gia -50%
khong kich hoat Acc #3414 - Shop Liên Quân
mua acc3414

100.000đ 50.000đ

Tướng: 27

Trang phục: 17

Vàng: 20700

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

giam gia -50%
khong kich hoat Acc #3400 - Shop Liên Quân
mua acc3400

1.000.000đ 500.000đ

Tướng: 66

Trang phục: 100

Vàng: 12100

Điểm ngọc: 90

Đồng

khong kich hoat Acc #3416 - Shop Liên Quân
mua acc3416

70.000đ

Tướng: 41

Trang phục: 40

Vàng: 12400

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

giam gia -50%
khong kich hoat Acc #3426 - Shop Liên Quân
mua acc3426

1.000.000đ 500.000đ

Tướng: 83

Trang phục: 75

Vàng: 3000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

giam gia -50%
khong kich hoat Acc #3418 - Shop Liên Quân
mua acc3418

400.000đ 200.000đ

Tướng: 56

Trang phục: 67

Vàng: 1700

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

giam gia -50%
khong kich hoat Acc #3410 - Shop Liên Quân
mua acc3410

100.000đ 50.000đ

Tướng: 33

Trang phục: 17

Vàng: 11900

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

giam gia -50%
khong kich hoat Acc #3427 - Shop Liên Quân
mua acc3427

600.000đ 300.000đ

Tướng: 75

Trang phục: 68

Vàng: 1300

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

giam gia -50%
khong kich hoat Acc #3428 - Shop Liên Quân
mua acc3428

900.000đ 450.000đ

Tướng: 63

Trang phục: 100

Vàng:

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

giam gia -50%
khong kich hoat Acc #3413 - Shop Liên Quân
mua acc3413

600.000đ 300.000đ

Tướng: 72

Trang phục: 80

Vàng: 2500

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

giam gia -50%
khong kich hoat Acc #3425 - Shop Liên Quân
mua acc3425

1.100.000đ 550.000đ

Tướng: 66

Trang phục: 114

Vàng: 2000

Điểm ngọc: 90

Vàng